Chính sách thanh toán

Khách hàng thanh toán dịch vụ tại CHU TƯỚC sử dụng một trong các phương thức sau:

Hình thức chuyển khoản ngân hàng:

Ngân hàng Techcombank
Số tài khoản: 19037762481016
Chủ tài khoản: CT TNHH CNTT VA TRUYEN THONG CHU TUOC VIET NAM
Nội dung: [Tên] [Số điện thoại]